ENGLISH
Mezinárodní kontrabasová soutěž
Františka Černého a Jana Geissela
O soutěži Povinný program Porota Přihláška Podmínky soutěže Kontakt

Aktuality

Výsledkovou listinu soutěže pro všechny kategorie najdete zde (PDF)

O soutěži

Kontrabasová soutěž Františka Černého a Jana Geissela je mezinárodní interpretační soutěží určenou pro široké spektrum kontrabasistů: od žáků ZUŠ až po studenty vysokých škol. Klade si za cíl zviditelnit dílo Františka Černého i Jana Geissela, dvou neprávem opomíjených kontrabasistů, kteří jsou navíc spjati s východními Čechy.

Soutěžící jsou rozděleni do kategorií podle věku i jejich dosaženého vzdělání, přičemž jako věk soutěžícího se počítá věk, který soutěžící dosáhne v roce 2023. Aby byl naplněn princip, že účastníci soutěží ve své kategorii se sobě rovnými, mohou v III. kategorii soutěžit i kontrabasisté starší 19 let, musí ovšem navštěvovat nejvýše maturitní ročník konzervatoře či hudebního gymnázia.

Harmonogram soutěže

Soutěž se za nepříznivé situace bude konat online formou posuzováním živých nahrávek. V takovém případě Vás zde budeme včas informovat o podrobnostech.

Soutěž bude probíhat ve dnech 24. - 26. března 2023 v Základní umělecké škole Karla Malicha, Holubova 1234, Holice 534 01 (Společenský sál). Všichni soutěžící, pedagogové a korepetitoři mají zajištěné ubytování v Domově mládeže Střední školy automobilní Holice, Nádražní 301, 534 01 Holice. Ubytování si hradí účastníci soutěže sami. Veškeré cestovní výlohy a další náklady si též hradí soutěžící sami.
V budově ZUŠ Karla Malicha bude po celou dobu soutěže možno zakoupit drobné občerstvení (4. NP). Budova ZUŠ Karla Malicha bude otevřena každý den od 7:00 do 23:00.

Sponzoři a partneři soutěže

Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D.
a starosty města Holice Mgr. Ondřeje Výborného.

Kontrabasum.com | prodej, opravy a seřizování kontrabasů


Marek Schebesta
drobné opravy zajišťujeme na místě

Smyčce David Jíra

donátor ceny: smyčce v hodnotě 25 000 Kč

Bramac - střešní systémy

E-shop hudebních nástrojů CMI

Erwin Junker, strojírenství, Holice

AkordKvint: prodej a distribuce hudebních nástrojů

www.akordkvint.com

Kooperativa - pojišťovna


www.koop.cz

Jiří Petlach: výroba a opravy smyčcových nástrojů

www.petlach-violin.cz

Povinný program

Notový materiál k povinným skladbám stahujte zde: Odkaz

Kategorie žáků ZUŠ nemají žádnou povinnou skladbu, výběr repertoáru je ponechán plně na žácích a jejich kantorech, požadujeme pouze, aby repertoár dodržel stanovenou minimální délku. Žáci jsou rozděleni do kategorií podle věku a stupně studia:

I. kategorie (narození v roce 2011 a mladší):

Požadovaná délka repertoáru 2-4 minuty

II. kategorie (rok narození 2010–2008):

Požadovaná délka repertoáru 3-6 minut

III. kategorie (rok narození 2007–2004):

Požadovaná délka repertoáru 5-8 minut

IV. kategorie konzervatoří a hudebních gymnázií do 19 let včetně:

I. kolo:
 • jedna skladba Františka Černého např. Fantastický valčík, Dumka, Píseň lásky nebo Jana Geissla. např. Lístek do památníku, Ukolébavka, Andante cantabile, Polonéza
 • dvě kontrastní části z barokní nebo klasicistní sonaty např. Marcello, Händel, Eccles, Sperger
II. kolo
 • skladba pro sólový kontrabas
 • dvě kontrastní části z koncertu dle vlastního výběru např. Pichl, Hoffmeister, Sperger, Vaňhal

V. kategorie konzervatoří a vysokých škol do 30 let včetně:

I. kolo:
 • jedna skladba nebo část koncertu Františka Černého dle vlastního výběru např. Nocturno a Intermezzo, Danse Caprice
 • virtuózní skladba dle vlastního výběru např. Bottesini, Glier, Gajdoš, Franchi
II. kolo:
 • skladba pro sólový kontrabas
 • dvě kontrastní části z koncertu nebo sonáty dle vlastního výběru
III. kolo (s orchestrem):
 • Jan Geissel: Koncertní kus op. 24

Notový materiál k povinným skladbám stahujte zde: Odkaz

Porota

Miloslav Gajdoš

Předseda poroty
Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Miloslav Gajdoš vystudoval hru na kontrabas na kroměřížské konzervatoři u Aloise Kříže (1963–68), ve studiích pokračoval na JAMU v Brně u Jiřího Bortlíčka, kde se vzdělával také ve skladbě u Zdeňka Zouhara (1968–72). V letech 1976, 1977 a 1979 se účastnil letních kurzů ve Weimaru pod vedením Ludwiga Streichera. Je držitelem ceny poroty v Mnichově, v letech 1976 a 1977 byl oceněn na mezinárodní kontrabasové soutěži v Markneukirchenu. Roku 1978 založil v Kroměříži Bass club a mezinárodní kontrabasovou soutěž F. Gregory. V roce 2000 se stal spoluzakladatelem mezinárodní společnosti J. M. Spergera Michaelstein. Od roku 1971 vyučuje na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži, krátce působil také na Ostravské univerzitě (1993–95). Uplatňuje se též skladatelsky, vedle komorních a duchovních skladeb komponuje především pro svůj nástroj, a to v obsazení kontrabas sólo (24 capriccií, Preludium a fuga a moll, Reflexe, Invokace), ale i pro komorní kontrabasová uskupení (Chanson triste, Scherzino) a dokonce i pro šestnáct kontrabasů (Sexdecimet, Bassbis).

Miloslav Jelínek

Janáčkova akademie múzických umění Brno

Pavel Klečka

PKF - Prague Philharmonia, Konzervatoř Jaroslava Deyla

Eva Šašinková

Konzervatoř Plzeň

František Výrostko

VŠMU Bratislava

Filip Waldmann

Wiener Philharmoniker

Marek Romanowski

Academy of Music Kraków

František Machač

Ředitel soutěže
ZUŠ Karla Malicha Holice, Konzervatoř Pardubice

Přihláška

Přihlášky posílejte elektronicky přes tento formulář (ODKAZ). Elektronický formulář bude aktivní od 1. 1. 2023. Uzávěrka přihlášek je 28. 2. 2023.
V přihlášce musí být všechny položky vyplněny, jinak si pořadatelé vyhrazují právo přihlášku nepřijmout. Podmínkou přijetí přihlášky je též zaplacení startovného v termínu uzávěrky na účet soutěže: č.ú.: 115-8659920207/0100, jako variabilní symbol platby uveďte předčíslí 1234, za nímž bude následovat datum narození soutěžícího dle přihlášky ve formátu ddmmrr. (příkladně soutěžící narozen 1.5.2000 bude mít variabilní symbol 1234010500) Pro snadnější identifikaci platby uveďte, prosím, do zprávy pro příjemce jméno a příjmení soutěžícího. Soutěžní poplatek je nevratný.
Soutěžní poplatek byl pro jednotlivé katehorie stanoven takto:
 • I., II. a III. kategorie: 800,–Kč
 • IV. a V. kategorie: 1200,–Kč

Zahraniční účastníci uhradí účastnický poplatek v hotovosti v CZK při prezenci na místě.
Povinné přílohy přihlášky, tedy kopii rodného listu nebo kopii jiného dokladu s uvedeným datem narození (průkaz pojištěnce ZP, školní průkaz, potvrzení školy apod.) posílejte e-mailem na adresu reditel@zusholice.cz nebo poštou na adresu ZUŠ Karla Malicha, Holubova 1234, 534 01 Holice. Přílohy se nevracejí.
Přijetí každé přihlášky bude zpětně potvrzeno. V případě, že neobdržíte potvrzení, ověřte si na uvedených kontaktech, zda byla přihláška doručena!
Pořadatel si vyhrazuje právo přihlášku z kapacitních důvodů nepřijmout.

Podmínky soutěže, soutěžní řád

 • Soutěž bude probíhat ve dnech 24. - 26. března 2023 na Základní umělecké škole Karla Malicha.
 • V případě nepříznivé epidemické situace proběhne soutěž online formou posuzováním živých nahrávek. Soutěžní poplatek se v tomto případě nevrací. Podmínky soutěže boudou v případě konání akce online formou upřesněny operativně dle aktuálních nařízení vlády.
 • Pořadatelem soutěže je Základní umělecká škola Karla Malicha a Kulturní dům města Holice.
 • Soutěž se vypisuje pro obor hra na kontrabas.
 • Soutěž je jednokolová v kategorii I., II., III., dvoukolová v kategorii IV. a tříkolová v kategorii V.
 • Soutěžící přihlášený do dané kategorie nesmí k datu zahájení soutěže překročit horní hranici věkového limitu kategorie.
 • Soutěžící náležící dle věku do nižší kategorie může soutěžit v kategorii vyšší.
 • Soutěžící náležící dle věku do vyšší kategorie nesmí soutěžit v kategorii nižší, jedinou výjimkou je následující bod.
 • Soutěžící, který studuje nejvýše čtvrtý ročník konzervatoře či jiné střední hudební školy, může soutěžit ve IV. kategorii i přesto, že je starší devatenácti let.
 • Ubytování hradí pořadatel soutěže. Veškeré cestovní výlohy a další náklady si hradí soutěžící sami.

Soutěžní řád:

 • Soutěžící ve všech oborech a kategoriích budou soutěžit v abecedním pořadí dle příjmení.
 • Soutěžící je povinen se dostavit v příslušném čase přiřazeném před zahájením soutěže před sál, kde se soutěž koná. Nedostaví-li se soutěžící k soutěžnímu vystoupení v odpovídajícím čase, je ze soutěže vyřazen. Předseda poroty může na návrh poroty v odůvodněném případě rozhodnout, že soutěžící může v soutěži pokračovat.
 • Pořadatel nebo předseda poroty po dohodě s pořadatelem může z organizačních nebo jiných závažných důvodů rozhodnout o změně soutěžního pořadí.
 • Každý soutěžní výkon bude hodnotit příslušná odborná porota složená z předsedy, alespoň čtyř porotců a tajemníka.
 • Tajemníci nemají bodovací právo, náplň jejich práce má organizační charakter.
 • Předsedy porot, porotce a tajemníky jmenuje pořadatel soutěže.
 • O celkovém umístění rozhoduje dosažený počet bodů. Hodnocení jednotlivých vystoupení je od 1 do 25 bodů, přičemž porotce neboduje svého žáka. Součet se dělí počtem bodujících porotců, dosažený průměr bodů se počítá na dvě desetinná místa.
 • Předseda poroty v každém oboru vyhlásí vítěze příslušné kategorie. Součástí této ceny je věcná odměna a povinná účast na koncertu vítězů.
 • Dále porota udělí v každé kategorii 1., 2. a 3. cenu a případně čestná uznání. Porota může též udělit zvláštní ceny.
 • Soutěžící ocenění 1. cenou získávají titul laureáta.
 • V případě shody nebo těsného rozdílu počtu dosažených bodů může porota udělit cenu nebo čestné uznání více soutěžícím. V případě, že nebude dosažen požadovaný bodový limit, nebo že soutěžní výkony nebudou odpovídající kvality, má porota právo cenu neudělit, případně vítěze nevyhlásit.
 • Výkon interpretů může být krácen.
 • Všichni ocenění soutěžící obdrží diplom a věcné odměny.
 • Všichni soutěžící dostanou pamětní list (diplom za účast).
 • Případné neshody řeší pověřený zástupce pořadatele.
 • Rozhodne-li porota, že soutěžící porušil závažným způsobem podmínky soutěže nebo soutěžní řád, bude ze soutěže vyloučen.
 • Soutěžní vystoupení ve všech kategoriích jsou veřejná.
 • Při veřejné produkci je hra z kopie notového materiálu v rozporu s autorským zákonem a soutěžící na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.
 • Podáním přihlášky a účastí v soutěži dává přihlašovaný (nebo zákonný zástupce přihlašovaného) souhlas pořadateli s pořizováním audiovizuální dokumentace a fotodokumentace soutěžního, případně i koncertního vystoupení a jeho následného využití pro prezentaci či propagaci soutěže.
 • Podmínky soutěže a soutěžní řád jsou vydány v českém a anglickém jazyce. V případě sporu platí jako autentický text český.

Adresa:

ZUŠ Karla Malicha
Holubova 1234 
534 01 Holice
tel: 702 074 611
reditel@zusholice.cz